Дата надходження: 25 березня 2021 р.

Підручник “Медична психологія” складається з двох томів. У 1-му томі підручника висвітлені основні розділи загальної медичної психології. В ньому представлені розділи, які присвячені основним питанням щодо предмету та завдання медичної психології, короткого історичного нарису її розвитку, психічної діяльності та психічним процесам, нейропсихології, психології особистості й поведінки, віковій психології, видам і методам дослідження та медико-психологічної допомоги. Даний підручник відповідає навчальним планам та програмам з медичної психології додипломного та післядипломного рівнів освіти та надає можливість набути знання впродовж навчання за цією спеціальністю. Призначений для студентів медичних вищих навчальних закладів, інтернатури, магістратури та спеціалізації з медичної психології, а також для безперервного професійного навчання в межах післядипломної освіти.

СОДЕРЖАНИЕ

Колектив авторів

Передмова

Медична психологія, її предмет та завдання. Організація медико-психологічної допомоги населенню

Предмет та завдання загальної та медичної психології. Роль психології у професійній діяльності медика (О. С. Чабан, О. О. Хаустова)

Основи організації медико-психологічної допомоги та сучасний стан медико-психологічної служби в Україні (Г. Я. Пилягіна)

Короткий історичний нарис розвитку медичної психології (О. С. Чабан, О. О. Хаустова, Г. Я. Пилягіна)

Психічна діяльність та психічні процеси

Загальна характеристика психічної діяльності (Г. Я. Пилягіна)

Поняття психіки, її функцій, психічної діяльності та її явищ

Процес психічної діяльності. Вищі психічні функції

Загальна характеристика психофізіологічної основи вищих психічних функцій. Сйгнальні системи ЦНС

Окремі психічні процеси психічної діяльності (вищі психічні функції)

Відчуття (Г. Я. Пшіягіна)

Сприйняття (Г. Я. Пшіягіна)

Увага (О. С. Чабан, О. О. Хаустова)

Мислення (О. С. Чабан, О. О. Хаустова)

Уявлення і уява (О. С. Чабан, О. О. Хаустова)

Мова та мовлення (Г. Я. Пилягіна)

Пам’ять (О. С. Чабан, О. О. Хаустова)

Емоції та почуття (О. С. Чабан, О. О. Хаустова)

Психомоторна активність (Г. Я. Пилягіна)

Воля та вольова діяльність (О. С. Чабан, О. О. Хаустова, Г. Я. Пилягіна)   

Інтелект (О. С. Чабан, О. О. Хаустова, Г. Я. Пшіягіна)

Свідомість та самосвідомість (О. С. Чабан, О. О. Хаустова)

Нейропсихологія (Г. Я. Пилягіна)

Історія розвитку та сучасна нейропсихологія

Понятійний апарат нейропсихології

Методи дослідження та діагностики порушень вищих психічних функцій у нейропсихології

Психологія особистості

Особистість. Структура, розвиток та здібності особистості. Я-концепція.

Гармонійні і дисгармонійні особистості (К. В. Аішебов, Ю. О. Асеева)

Темперамент і характер (К. В. Айліебов, Ю. О. Асеева)

Механізми психологічного захисту особистості (Г. Я. Пилягіна, С. А. Чужак)

Психологія поведінки та соціальної активності

Поведінка: її чинники, елементи та наукові напрямки її вивчення (Г. Я. Пилягіна)

Особистісна та соціальна активність і соціальна діяльність (Г. Я. Пилягіна)

Поведінка в міжособистісних взаєминах (К. В. Aüjuedoe, Ю. О. Асеева)

Долаюча поведінка (Г. Я. Пилягіна)

 Вікова психологія

Загальні положення про вікову психологію (Г. Я. Пилягіна)

Загальна характеристика психічного розвитку і формування людини (О. П. Венгер)

Психологія окремих вікових періодів (О. П. Венгер)

Психологія дитинства і дорослішання

Психологія старіння

Методи дослідження в медичній психології

Загальні підходи у проведенні досліджень у медичній психології (Г. Я. Пилягіна)

Окремі методи дослідження, що застосовуються в медичній психології

Психологічна керована бесіда, психологічне, клінічне інтерв'ю (О. П. Венгер)

Анамнестичний метод дослідження (В. Д. Мішиєв, В. Ю. Омелянович)

Методи експериментально-психологічного дослідження (Н. О. Дзеружинська, О. Г. Сироп’ятов)

Методи дослідження психічних процесів та станів (Н. О. Дзеружинська, О. Г. Сироп’ятов)

Методи експериментально-психологічного дослідження особистості, темпераменту і характеру (В. Д.Міїииєв, В. Ю. Олтелянович)  

Види і методи медико-психологічної допомоги

Загальні уявлення про види і методи медико-психологічної допомоги (Г. Я. Пилягіна)

Психологічне консультування (Г. Я. Пилягіна)

Медико-психологічна корекція (Г. Я. Пилягіна)

Психотерапія. Основні форми, напрями та методи

Загальне уявлення про психотерапію. Основні етапи історїї розвитку як науки (Г. Я. Пилягіна, С. А. Чултак)

Основні фактори дії психотерапії та форми її застосування: індивідуальна, групова та сімейна (Г. Я. Пилягіна, С. А. Чуллак)

Психодинамічний напрям у психотерапії: класичний психоаналіз 3. Фрейда, аналітична психологія К. Г. Юнга (Г. Я. Пилягіна, О. В. Зубатпюк)

Когнітивно-поведінковий напрям у психотерапії та йога провідні методи (Г. Я. Пилягіна, О. В. Зубагпюн)

Сугестивний напрям у психотерапії та його основні методи (Г. Я. Пилягіна, О. В. Зубатюк, С. А. Чуллак)

Екзистенціально-гуманістичний напрям у психотерапії та його основні методи (Г. Я. Пилягіна, О. В. Зубатюк, С. А. Чумак)

Напрям тілесно-орієнтованої психотерапії (Г. Я. Пилягіна, О. В. Зубатюк)

Напрям арт-терапїї та його основні методи (Г. Я. Пшіягша, О. В. Зубаткж)