Нові надходження

Шановні користувачі!

Пропонуємо Вам найцікавіші новинки книг, що надійшли до фонду бібліотеки. Ознайомитись з повним списком нових надходжень ви можете в Віснику нових надходжень. Також є можливість скористатись послугою Електронної доставки документів. Завжди раді бачити Вас в стінах нашої бібліотеки.

Догоспитальная помощь при травмах=Internatinal Trauma Life Support [Текст] : справочное издание / ред.: Дж. Э. Кэмбелл, Л. А. Рой. - Краков : Практическая медицина, 2018. - 446 с. : ил. (617.3/Д 59)

Восьмое издание пособия по ITLS – “International Trauma Life Support for Emergency Care Providers” было обновлено и дополнено, включая новейшие и наиболее эффективные решения по уходу за пациентом с травмой. Знания о лечении травм постоянно меняются, поэтому рабочая группа ITLS приложила все усилия для обновления текстов в учебнике в соответствии с текущим состоянием медицинских знаний. Одним из самых больших изменений является начало редактирования текстов доктором Алсоном совместно с доктором Кэмпбелл. Доктор Алсон является спасателем с большим опытом догоспитальной помощи и соавтором учебника ITLS и активным инструктором ITLS. Текст был адаптирован к последним руководящим принципам АНА и ILCOR по реанимации и механической вентиляции.

Детальніше...

Невідкладна хірургія органів черевної порожнини (стандарти організації та професійно орієнтовані алгоритми надання медичної допомоги) [Текст] : довідник. - Київ : ТОВ "Бібліотека "Здоров'я України", 2018. - 354 с. (617.43-08/Н 40)

Посібник присвячений проблемам стандартизації та уніфікації медичної допомоги при невідкладних хірургічних захворюваннях органів черевної порожнини. У книзі наведено обсяги медичної допомоги залежно від рівнів її надання, її послідовність на первинному та вторинному рівнях. Одночасно зі схемами та алгоритмами щодо діагностики та лікувальної тактики з питань гострого апендициту, холециститу, панкреатиту, ускладнених гриж, гострої непрохідності кишок, кровотеч та перитоніту в посібнику наведені дані про загальні питання уніфікації медичної допомоги, до яких належать антибіотикопрофілактика та терапія, тромбопрофілактика, корекція гіповолемії, гострої кровотечі, питання нутрітивної підтримки та знеболення. Посібник рекомендується для лікарів первинної ланки (лікарі загальної практики, медичний персонал екстреної допомоги), хірургів-інтернів, хірургів, анестезіологів та ін.

Детальніше...

Мищенко, Т. С. Неврология в вопросах и ответах [Текст] : справочное издание / Т. С. Мищенко, В. Н. Мищенко. - 5-е изд., доп. - Киев : Библиотека "Здоровье Украины", 2018. - 340 с. (616.8/М 71)

В пятом издании справочника представлены данные в вопросах и ответах о заболеваемости в мире и в Украине, этиологии, патогенезе, диагностике, принципах лечения и профилактики основных наиболее распространенных и социально-значимых заболеваний нервной системы. В справочник вошли материалы клинических рекомендаций, разработанных группами специалистов Европейской Академии неврологии, Европейского инсультного общества (ESO), Американской ассоциации инсульта (AHA/ASA). В разделы, посвященные диагностике, лечению и профилактике эпилепсии, рассеянного склероза, деменций, болезни Паркинсона внесены основные положения из Национальных Унифицированных клинических протоколов первичной, вторичной, третичной медицинской помощи больным, которые разрабатывались мультидисциплинарными группами ведущих специалистов Украины.

Детальніше...

Керівництво з оториноларингології для лікарів первинної ланки в рамках класифікації ІСРС-2 [Текст] : довідник / В. І. Попович [и др.]. - Київ : ТОВ "Бібліотека "Здоров'я України", 2018. - 280 с. (616.21(02)/К 36)

У довіднику представлена клінічна характеристика отоларингологічних захворювань, що найчастіше зустрічаються в клінічній практиці лікарів первинної ланки з позицій Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги (ICPC-2). Кожному з них присвячений окремий розділ, детально проаналізований шлях від симптому до постановки діагнозу, питання диференційної діагностики, а також основні підходи до лікування. Чим більше симптомів оцінює лікар, тим із більшою кількістю захворювань доводиться проводити диференційну діагностику. Тому цей довідник буде цікавим як для досвідчених лікарів, так і для молодих. Книга адресована, в першу чергу, лікарям первинної ланки, оториноларингологам, а також інтернам та клінічним ординаторам вказаних напрямків післядипломної підготовки.

Детальніше...

Бронхіальна астма. Хронічне обструктивне захворювання легень в світлі сучасних рекомендацій GINA (2017), SIGN 153 (2016), GOLD (2017), NICE (2010) [Текст] : ред. Ю. І. Фещенко. - Київ : ТОВ "Доктор-Медіа-Груп", 2018. - 220 с. (616.231/Б 88)

Посібник присвячений питанням діагностики та лікування бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень. Грунтовно разглянуті питання терапії, наводяться дані з клінічного застосування лікарських засобів та немедикаментозних способів лікування.

Детальніше...

Пасєчніков, С. П. Сучасні проблеми урології [Текст] : посібник / С. П. Пасєчніков, В. І. Зайцев. - Київ : ТОВ "Бібліотека "Здоров'я України", 2017. - 218 с. (616.6/П 19)

У посібнику викладені сучасні дані з основних урологічних захворювань, з якими зустрічається в реальній практиці лікар сімейної медицини. Основна увага звертається на сучасні аспекти діагностики та лікування основних захворювань органів сечостатевої системи. Дане видання корисне для сімейних лікарів, урологів, лікарів інших спеціальностей.

Детальніше...

Нариси практичної пародонтології [Текст] : довідник лікаря "Стоматолог" / А. В. Борисенко [и др.] ; ред. М. Ю. Антоненко. - 2-е вид. - Київ : ТОВ "Бібліотека "Здоров'я України", 2017. - 348 с. (616.314.6/Н 28)

Науково-методичне видання «Нариси практичної пародонтології» серії «Бібліотека «Здоров’я України» надає відомості щодо сучасних поглядів на механізми розвитку, причини, клінічні особливості, діагностику і лікування найбільш поширених захворювань пародонту. Дане видання буде корисне для стоматологів, лікарів інших спеціальностей, слухачів курсів післядипломної освіти, лікарів-інтернів, студентів медичних вузів.

Детальніше...

Сумин, С. А. Экстренные и неотложные состояния [Текст] : учебное пособие / С. А. Сумин, К. Г. Шаповалов. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2019. - 624 с. (616.1/9-082/С 89)

В учебном пособии излагаются основные теоретические и практические вопросы оказания медицинской помощи пациенту в экстренной и неотложной форме. Соответствует порядкам оказания медицинской помощи и стандартам медицинской помощи, другой нормативной документации, регламентирующей вопросы оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме взрослому населению и детям.
Учебное пособие написано на основании данных отечественной и иностранной литературы, личного опыта авторов. Приводимые схемы оказания медицинской помощи в экстренной форме являются апробированными и не содержат спорных методик.

Детальніше...

Фізіотерапія [Текст] : навчальний посібник / Я.-Р. М. Федорів [и др.] ; ред. Я.-Р. М. Федорів ; ЛНМУ ім. Д. Галицького. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 542 с. (615.83/Ф 50)

У навчальному посібнику викладені механізми біологічної дії природних і преформованих фізичних факторів, зазначені шляхи розвитку фізіотерапії як галузі медичної науки. Розкриті фізіологічні основи дії процедур, указані їх лікувальні можливості, подані медико-санітарні правила влаштування фізіотерапевтичних відділів (кабінетів). Наведені показання і протипоказання для призначення фізіотерапії та курортного лікування.

Детальніше...

Джафек, Б. У. Секреты оториноларингологии [Текст] : руководство / Б. У. Джафек, Б. У. Марроу ; пер. с англ. под ред. А. Ю. Овчинникова. - 2-е изд. - Москва : БИНОМ, 2019. - 624 с. (616.21(02)/Д 40)

Эта книга - совершенно новое издание известного руководства. "Секреты оториноларингологии" - современное масштабное информативное издание, составленное в виде вопросов и ответов, отвечающее задачам самообучения и самоконтроля студентов, клинических ординаторов, аспирантов, а также врачей-специалистов, расширяющих свой кругозор. В книге рассмотрены анатомия и физиология уха, горла, носа, современные методы исследования этих органов. Представлены клиническая картина, методы диагностики и лечения заболеваний уха, горла, носа. Помимо чисто оториноларингологических разделов в руководстве освещаются и "пограничные" клинические вопросы по стоматологии, дерматологии, пластической хирургии, эндокринологии, травматологии и пр. Теоретические положения иллюстрируются рисунками, рентгенограммами и таблицами.

Детальніше...