Нові надходження

Шановні користувачі!

Пропонуємо Вам найцікавіші новинки книг, що надійшли до фонду бібліотеки. Ознайомитись з повним списком нових надходжень ви можете в Віснику нових надходжень. Також є можливість скористатись послугою Електронної доставки документів. Завжди раді бачити Вас в стінах нашої бібліотеки.

Детские болезни [Текст] : учебник / ред. Н. А. Геппе. - Москва : ГЭОТАР-МЕДИА, 2018. - 760 с. : ил. (618.9/Д 38)

Издание содержит базовую теоретическую информацию, соответствующую сегодняшнему уровню развития науки и ее достижений, и дополнено оценочными средствами - заданиями в тестовой форме, сценариями клинических ситуаций - для самостоятельного контроля полученных знаний, а также ссылками на современные литературные источники. С расширенной и углубленной информацией по различным аспектам педиатрии студенты могут ознакомиться в дополнительных электронных материалах.

Детальніше...

Боулинг, Дж. Диагностическая дерматоскопия [Текст] : иллюстрированное руководство / Дж. Боулинг ; пер. Д. В. Романов ; пер. с англ. под ред. А. А. Кубановой. - Москва : Изд-во Панфилова, 2019. - 160 с. : ил. (616.5/Б 86)

Книга ведущего английского специалиста представляет собой уникальное практическое руководство по всем аспектам дерматоскопии. Сопоставление дерматоскопических и клинических изображений позволяет овладеть не только основами дерматоскопии, но и навыками дерматоскопической оценки образований кожи на практике. Материал изложен на основании утвержденной программы обучения дерматоскопии и дополнен наглядными схемами. В руководство включено более 740 иллюстраций. Книга предназначена для дерматологов и врачей общей практики

Детальніше...

Загальна хірургія [Текст] : підручник / ред. Я. С. Березницький [и др.]. - Вінниця : Нова книга, 2018. - 344 с. : іл. (617(07)/З-14)

Зміст підручника відповідає затвердженій МОЗ України програмі підготовки лікаря загальної практики з питань вивчення та засвоєння основних розділів загальної хірургії. Поряд з питаннями організації хірургічної допомоги, обстеження та нагляду за хірургічним хворим, у підручнику наведено основні термінологічні, діагностичні та лікувальні принципи надання медичної допомоги хворим з проявами основних, соціально значущих хірургічних захворювань. Матеріал у підручнику структурований, із чіткім виділенням основних розділів теми, і викладений відповідно до професійно орієнтованих завдань, затверджених галузевих стандартів. Кожний розділ теми представлений в алгоритмізованому вигляді, що, на думку авторів, повинно сприяти кращому засвоєнню матеріалу студентами при використанні кредитно-модульної системи навчання. Підручник розрахований на студентів 3 курсів вищих навчальних закладів медичного профілю III–IV рівнів акредитації.

Детальніше...

Вэбб, У. Р. Компьютерная томография: грудь, живот и таз, опорно-двигательный аппарат [Текст] : монография / У. Р. Вэбб, У. Э. Брант, Н. М. Мэйджор ; пер. с англ. под ред. И. Е. Тюрина. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2018. - 464 с. : ил. (616.073.3/В 97)

Книга представляет собой доступное изложение основ компьютерной томографии (КТ) тела. В данном издании рассмотрены наиболее значимые на сегодняшний момент достижения КТ, в том числе возможности многослойной КТ в диагностике заболеваний органов грудной полости, живота и таза, опорно-двигательного аппарата; обсуждается возрастающая роль трехмерной КТ и КТ-ангиографии в клинической практике. В книге содержится вся необходимая информация для проведения и интерпретации КТ-исследований. Издание будет полезно широкому кругу врачей, как специалистам в области медицинской визуализации, так и представителям всех направлений клинической медицины, а также студентам всех медицинских специальностей.

Детальніше...

Медсестринство в дерматології і венерології [Текст] : навч.-метод. посібник / В. І. Степаненко [и др.]. - Київ : Медицина, 2018. - 416 с. (616.5/М 42)

У навчально-методичному посібнику системно, відповідно до навчальної програми і тематичних планів медичних навчальних закладів викладено матеріал для практичних занять. У кожній темі розкрито актуальність, мету, що повинен знати та вміти студент, описано етіологію та патогенез, клінічні прояви, діагностику, лікування і профілактику різних дерматозів і захворювань, які передаються статевим шляхом. Питання, тести, клінічні задачі та завдання, запропоновані алгоритми для відпрацювання практичних навичок допоможуть студентам вивчити, повторити та закріпити навчальний матеріал. Для студентів медичних училищ, коледжів, інститутів медсестринства і лабораторної медицини та для медичних працівників за спеціальністю «Дерматологія і венерологія».

Детальніше...

Физическая и реабилитационная медицина [Текст] : нац. руководство / Науч. о-во физической и реабилитационной медицины ; ред. Г. Н. Пономаренко. - Москва : ГЭОТАР-МЕДИА, 2016. - 688 с. (615.83/Ф 50)

Настоящее руководство разработано на основании анализа клинического опыта по физической терапии и медицинской реабилитации больных с различными заболеваниями. Оно содержит информацию об алгоритме назначения и использования лечебных физических методов и средств, обладающих доказанной эффективностью по международным критериям. Руководство предназначено врачам-физиотерапевтам, врачам по лечебной физической культуре, врачам по медицинской реабилитации, студентам старших курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.

Детальніше...

Травматология [Текст] : нац. руководство / Рос. ассоц. ортопедов и травматологов ; ред.: Г. П. Котельников, С. П. Миронов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-МЕДИА, 2018. - 776 с. (617.3/Т 65)

Книга содержит сведения об анатомии, физиологии опорно-двигательной системы, а также диагностике, консервативных и хирургических способах лечения повреждений. Руководство предназначено травматологам, ортопедам, врачам смежных специальностей, преподавателям, ординаторам, студентам старших курсов медицинских вузов.

Детальніше...

Терапевтическая радиология [Текст] : нац. руководство / РАТРО ; ред.: А. Д. Каприн, Ю. С. Мардынский. - Москва : ГЭОТАР-МЕДИА, 2019. - 704 с. (615.84/Т 35)

Национальное руководство по терапевтической радиологии содержит достоверную современную информацию об основных способах диагностики и лучевой терапии новообразований различной локализации и неопухолевых заболеваний. Впервые значительное внимание в книге уделено проблемам модификации радиочувствительности опухоли и здоровых тканей, радионуклидной, фотодинамической, адронной терапии, лучевому патоморфозу злокачественных новообразований, токсическим последствиям лучевой терапии.

Детальніше...

Спортивная медицина [Текст] : нац. руководство / ред.: С. П. Миронов, Б. А. Поляев, Г. А. Макарова. - Москва : ГЭОТАР-МЕДИА, 2013. - 1184 с. (613.7/С 73)

Национальное руководство "Спортивная медицина" написано в соответствии с современными взглядами на процесс медицинского обеспечения спорта и физической культуры. Оно содержит актуальную информацию по спортивной физиологии, об эффективных алгоритмах построения и методологического насыщения как диагностического процесса, так и обоснованных программ восстановительных, лечебных и корригирующих мероприятий, что необходимо для формирования индивидуализированных программ медицинского сопровождения не только ведущих спортсменов, но и людей, регулярно занимающихся физической культурой. В подготовке настоящего издания в качестве авторов и рецензентов принимали участие ведущие специалисты спортивной медицины. Все рекомендации прошли этап независимого рецензирования.

Детальніше...

Оперативна хірургія та топографічна анатомія [Текст] : нац. підручник / ред. М. П. Ковальський. - 4-е вид., випр. - Київ : ВСВ "Медицина", 2018. - 504 с. : іл. (617.9/О-60)

Підручник створений з урахуванням рекомендацій МОН та M3 України: - високий ступінь ілюстративності (423 малюнка, з них 78 - кольорових), використання логічних схем і таблиць; - наявність тестових завдань для самоконтролю студентів після кожного розділу (відкрита база) у форматі Крок. Частина питань, так звана якірна група, відібрана з тестів для поточного та підсумкового модульного контролю, що підвищить зацікавленість студентів у вивченні матеріалу підручника; - наявність розділів з трансплантації органів, лапароскопічної хірургії, операцій на судинах і нервах; структурованість тексту та ілюстрацій. Розділи по топографічної анатомії передують розділах по оперативної хірургії, що традиційно для викладання предмета і відповідає типовій навчальній програмі. Послідовність навчання топографічної анатомії і оперативної хірургії отдельньїх областей тіла людини також збігається з його класичною схемою опису. Назв анатомічних злементов відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан-Паулу, 1997). Переважають в основному російські терміньї, латинські указаньї при першій згадці. У підручнику наведені модифіковані малюнки з класичних анатомічних та топографо-анатомічних підручників і атласів, значна частина взята з попередніх видань; також є оригінальні ілюстрації. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, інтернів і лікарів хірургічного профілю.

Детальніше...